Wystawia Lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej
 • balneologii i medycyny fizykalnej
 • reumatologii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp.     oraz:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • rozpoznanie w języku polskim;
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

WAŻNE: skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Wzór skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne: skierowanie domowa